Organizace REKMA, spol. s r.o.

Organizace REKMA, spol. s r.o. se zaměřuje na speciální silniční práce, na opravy a údržbu asfaltových a cemento-betonových povrchů dálnic, silnic, letišť a mostů. Cílem naší společnosti je být uznávaným odborníkem v oblasti dopravního stavitelství. Naše firma se postupně od svého vzniku vybavila vlastními prostředky nákladní dopravy a mechanizací, což nám umožňuje realizovat zakázky v krátkých termínech, operativně řešit situace na stavbách a snižuje naší závislost na externích dodavatelích.

Klademe si za cíl plnit nejen specifikované požadavky

Klademe si za cíl plnit nejen specifikované požadavky našich objednatelů na kvalitu, ale vyhovět i dalším celospolečenským požadavkům, kterým jsme vystaveni po vstupu České republiky do EU. Proto trvale usilujeme o zvyšování jakosti prováděných prací při současné snaze v maximální míře chránit životní prostředí a bezpečnost zdraví našich zaměstnanců a zajistit energetickou úspornost našich projektů.

Hlavní prioritou naší společnosti

Hlavní prioritou naší společnosti je spokojený zákazník. Kvalifikovaná, odborná a především kvalitní práce, odvedená v požadovaném čase, orientovaná na zákazníka, při dosažení nákladově optimální hodnoty, vytváří úspěch naší společnosti na našich i zahraničních trzích. Dlouholetá tradice, kladné reference, důraz na kvalitní technologie, ohled na životní prostředí a motivace zaměstnanců, to jsou faktory, které napomáhají tomu, aby byl náš zákazník opravdu spokojený. Prohlubování důvěry zákazníků chápeme jako trvalý proces, jako trvalý zdroj prosperity.

Trvale vytváření vhodných podmínek

Trvale vytváříme materiální, personální, technické a finanční podmínky, směřující ke zlepšování ekologického profilu společnosti, s důrazem na snižování odpadů, emisí do ovzduší a úsporu spotřeby energií v souladu s úrovní technického poznání. Vzděláváme zaměstnance s cílem zvyšovat jejich povědomí o dopadech jejich práce na životní prostředí a o možnostech jeho ochrany. Máme otevřený přístup ke všem informacím o aspektech životního prostředí a o dopadech činnosti naší společnosti na životní prostředí, vedeme v tomto ohledu dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy, zájmovými skupinami, s certifikačním orgánem. Stanovujeme konkrétní pravomoc a odpovědnost za ochranu životního prostředí. Naším cílem je připojit se ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí a zásob obnovitelných zdrojů pro příští generace.

Společenská odpovědnost

Jednou z našich nejdůležitějších společenských odpovědností je zajistit, aby každý, kdo pracuje a působí na stavbách či provozech společnosti REKMA, spol. s r.o., měl podmínky pro bezpečnou práci.

Trvalým cílem naší společnosti

Trvalým cílem naší společnosti je snižování výskytu nouzových situací, pracovních úrazů a snižování nemocnosti, a to zlepšováním ochrany zdraví na základě poznatků z pracovního lékařství. Analyzujeme bezpečnostní rizika v rámci přípravných prací na každém staveništi, pravidelně školíme zaměstnance v oblasti BOZ a PO, poskytujeme jim bezpečnostní vybavení.