Firma REKMA – Trading, s.r.o., poskytujúce produkty pre opravy a údržbu pozemných komunikácií, vyhlasuje nasledujúcu Politiku systému integrovaného manažmentu:

Udržiavanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému podľa noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001 v rámci udržateľného rozvoja, pre trvalé zvyšovanie efektívnosti a účinnosti všetkých pracovných a riadiacich procesov.

Dodržiavanie relevantných záväzných povinností, ktorým organizácia podlieha, a ktoré sa vzťahujú ku kvalite produktu a k jej environmentálnym aspektom a rizikám, s dôrazom na preventívny prístup k tejto problematike.

Zabezpečenie dostatočných zdrojov potrebných na realizáciu integrovaného systému, zabezpečovanie zodpovedajúcej infraštruktúry na vysokej úrovni s cieľom vysokej efektivity a kvality práce, minimalizácie environmentálnych dopadov a rizík v oblasti BOZP.

Systematické vzdelávanie, vedenie a motivácia všetkých pracovníkov k posilňovaniu zodpovednosti za kvalitu, vlastnú bezpečnosť i ochranu zdravia iných osôb, k minimalizácii poškodzovania životného prostredia, incidentov v oblasti BOZP a zabezpečovaniu vysokej kvality všetkých služieb, vr. zapájanie pracovníkov do programov integrovaného systému (prerokovanie a spoluúčasť). Zvyšovanie úlohy a zodpovednosti vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti.