Vedení stavební organizace REKMA, spol. s r.o., zabývající se prováděním speciálních silničních, stavebních a udržovacích prací v oboru pozemních komunikací vyhlašuje následující Politiku systému integrovaného managementu:

Udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 v rámci udržitelného rozvoje, pro trvalé zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a řídích procesů.

Dodržování relevantních závazných povinností, kterým organizace podléhá, a které se vztahují ke kvalitě produktu a k jejím environmentálním aspektům a rizikům, s důrazem na preventivní přístup k této problematice.

Zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, zajišťování odpovídající infrastruktury na vysoké úrovni ? s cílem vysoké efektivity a kvality práce, minimalizace environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP.

Systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, k minimalizaci poškozování životního prostředí, incidentů v oblasti BOZP a zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů integrovaného systému (projednání a spoluúčast). Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení společnosti.

Kvalita prováděných prací a poskytovaných služeb má ve společnosti REKMA, spol. s r.o. hlavní a nejvyšší prioritu. Cílem společnosti je dosáhnout toho, aby společnost byla vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého je vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti. Organizace proto klade velký důraz na vzájemnou komunikaci, zohledňuje názory, připomínky a podněty pracovníků a zainteresovaných stran.

Permanentní zlepšování environmentálního profilu organizace, zpřísnění kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů k zabránění plýtvání surovinami a energiemi, šetrné zacházení s přírodními zdroji.

Uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních podmínkách,pro předcházení znečišťování životního prostředí, pracovním úrazům, nemocím z povolání a jiným nežádoucím událostem na pracovištích.

Zapojení všech spolupracujících subjektů, především subdodavatelů, do systému zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP se vedení společnosti zavazuje důsledně uplatňovat úkoly a opatření vyplývající z integrovaného systému.

Politika integrovaného systému je závazná pro všechny pracovníky a spolupracující subjekty.